En investering i vaginal hälsa

Pressmeddelanden

 • Alla
 • Corporate Information
 • General meeting
 • Interim
 • IR
 • Listing Regulation
 • MAR
 • News
 • Notice
 • Other Corporate Information
 • PR
 • Presentation
 • Q1
 • Q2
 • Q3
 • Regulatoriska
 • Report
 • Report of the AGM
 • Staff change
 • Swedish

Aktien

Aktiegraf
Aktietabell
Aktiekalkylator

Översiktlig aktieinformation

Pharmivas aktie planeras att noteras på Nasdaq First North Growth Market under mars/april med kortnamnet PHARM och handlas via banker och fondkommissionärer. Partner Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, adress: Lilla Nygatan 2, 411 09 Göteborg, telefon: +46 (0)31-761 22 30, hemsida: www.partnerfk.se

Aktienamn: Pharmiva
Kortnamn: PHARM
Antal aktier: 7 141 972

Utestående optioner: 1 270 647
ISIN-kod: SE0013101193

Bolagets företagsnamn är Pharmiva AB (publ). Bolagets LEI-kod är 5493002PYGTLIBQYY395 och organisationsnumret är 559007-0958.  

Ägardata

Ägarlista
Ägarfördelning efter land
Ägarfördelning efter innehav
De största ägarna

Insynstransaktioner och insynsinnehav

Insiderpositioner
Insidertransaktioner

Finansiell kalender

Kalender

Årsstämma

Årsstämma i
Pharmiva AB kommer att äga rum i Lund torsdagen den 11 maj 2022. På grund av det
fortsatt osäkra läget med pågående smittspridning av det virus som orsakar
Covid-19, har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk
närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägare ska ha
möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom poströstning innan stämman.
Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs på bolagets
hemsida den 20 maj 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt
sammanställd.

Valberedning

Valberedningen i Pharmiva består av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september som önskar utse en ledamot i valberedningen samt styrelsens ordförande. Med de tre största aktieägarna avses i denna instruktion de ägargrupperade registrerade aktieägarna eller på annat sätt kända aktieägarna per den sista bankdagen i september månad. En ledamot ska vara styrelsens ordförande. Vid sitt första sammanträde ska valberedningen inom sig välja ordförande.

Baserat på den antagna instruktionen beslutades att till valberedningen utse följande fyra ledamöter: Åke Lindahl, David Sagna, Prolajm AB som representeras av John Moll samt styrelseordföranden Malte Zaunders. Åke Lindahl har vid ett konstituerande möte utsetts till valberedningens ordförande. Aktieägare som har förslag ombedes kontakta valberedningens ordförande Åke Lindahl på e-post: al@zelmic.se


Certified advisor Partner Fondkommission AB, www.partnerfk.se