Juridisk information

Innehållsförteckning

 1. Information om Pharmivas hantering av personuppgifter
 2. Cookies
 3. Ansvarsfrihet
 4. Upphovsrätt

1.Information om Pharmivas hantering av integritet och personuppgifter
Vi på Pharmiva AB (publ) (”Pharmiva”) uppskattar att du visar intresse för oss och våra produkter och att du besöker www.pharmiva.com (”webbplatsen”). Vi bryr oss om din integritet och vi vill informera dig om hur vi kan komma att behandla dina personuppgifter. Pharmiva kommer alltid följa gällande lag om hur dina personuppgifter får behandlas, däribland dataskyddsförordningen (även kallad GDPR), dataskyddslagen och annan tillämplig lag.

Syftet med informationen är att:

 1. förklara hur vi använder den information som du delar med oss för att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster, t.ex. när du kontaktat oss via vårt kontaktformulär,
 2. säkerställa att du förstår vilken information vi samlar in och vad vi gör – respektive inte gör – med den, och
 3. hålla oss ansvariga för att skydda dina rättigheter och din integritet i enlighet med denna informationsskrift.
 

Hur samlar vi in personuppgifter?
Vi samlar in personuppgifter om dig när du lämnar information på vår webbplats, kommunicerar med oss via e-mail eller på annat sätt är i kontakt med oss på ett vis som leder till att personuppgifter hanteras. Typexempel på situationer är:

 • När du frågar efter information om våra produkter.
 • När du rapporterar biverkningar eller framför åsikter om våra produkter.
 • När du ansöker om ett jobb hos oss.
 • När du kommunicerar med oss, t.ex. via e-mail.
 

Vilka personuppgifter samlar vi in?
Vi samlar in följande kategorier av personuppgifter, inbegripet men inte begränsat till:

 • Namn
 • Telefonnummer
 • E-mailadress
 • Land
 • Dina intresseämnen/-områden avseende Pharmiva
 • Ditt meddelande och andra uppgifter lämnade där i
 

Så här använder vi insamlade uppgifter
Vi samlar in och lagrar dina personuppgifter för att kunna besvara dina frågor (via brev, e-mail eller telefon), för att ge dig särskild information som du har begärt eller ansökt om genom att kontakta oss, för att kontakta dig i samband med din begäran, för att förbättra våra tjänster och produkter och/eller för affärsutvecklingsändamål. Vi samlar också in och lagrar dina personuppgifter för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser och/eller för vad som i övrigt medges enligt lag. Se tabellen nedan för information om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Ändamål (Varför)Vilka personuppgifterRättslig grund
För att kunna kommunicera med dig när du har kontaktat oss för mer information om våra produkterFör- och efternamn
Telefon
E-mail
Meddelande
Intresseavvägning
För att kunna kommunicera med dig inom ramen för avtal med ditt företag/din arbetsgivareFör- och efternamn
Företag
Telefon
E-mail
Meddelande
Intresseavvägning
För att kunna hantera kundsupportärenden och frågor E-mail
För- och efternamn
Meddelande
Övriga personuppgifter du
anger vid kontakt
Fullgörande av avtalet / Intresseavvägning
För att genomföra affärsmässig planering, rapportering och analys.Kunduppgifter, t.ex. e-mail,
telefonnummer, namn, etc.
Betalnings- och köpinformation
Intresseavvägning
För att utvärdera och utveckla och förbättra Pharmivas produktutbud.Kunduppgifter, t.ex. e-mail,
samtalslogg, etc.
Användningsdata
Betalnings- och köpinformation
Intresseavvägning Samtycke Nödvändigt för att säkerställa höga kvalitets- och säkerhetsnormer för vård och läkemedel eller medicintekniska produkter
För att efterleva avtalsmässiga åtaganden med tredjepartsaktörer, såsom licensavtal och för att vidta lämpliga åtgärder avseende sådana åtagandenKunduppgifter, t.ex. namn, e-mail, samtalslogg, etc. Korrespondens Betalnings- och köpinformation Biverkningar / symptom eller annan hälsodata som du delar med oss Intresseavvägning Samtycke Nödvändigt för att säkerställa höga kvalitets- och säkerhetsnormer för vård och läkemedel eller medicintekniska produkter
För att efterleva rättsliga åtaganden och förfrågningar i förhållande till rättsväsendet.Kunduppgifter, t.ex. namn, e-mail, samtalslogg, etc. Korrespondens Betalnings- och köpinformation Biverkningar / symtom eller annan hälsodata som du delar med oss Efterleva rättsliga åtaganden Intresseavvägning Samtycke
För fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråkKunduppgifter, t.ex. namn, e-mail, samtalslogg, etc. Korrespondens Betalnings- och köpinformation Biverkningar / symtom eller annan hälsodata som du delar med oss Intresseavvägning Samtycke

Om du skickar in dina personuppgifter för att söka anställning hos Pharmiva kommer vi att behandla dina personuppgifter för att ta ställning till din profil. Mer information kommer att lämnas om behandlingen vid mottagande av ansökan. 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Pharmiva sparar dina personuppgifter så länge som (i) de är nödvändiga för att kunna uppfylla de ändamål som de behandlas för, (ii) det krävs enligt gällande lag eller (iii) det krävs för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Vad gäller dina kontaktuppgifter behåller vi dessa så länge vi har kontakt med dig. Om du inte har kontaktat oss på fyra sammanhängande år raderar vi dina personuppgifter när den tiden har löpt ut.

Innehållet i dina meddelanden eller personuppgiftsförfrågningar till Pharmiva sparar vi i två år. Efter två år anonymiserar vi personuppgifterna i meddelandena och behåller meddelandet i detta anonymiserade skick för statistikändamål.

Tveka inte att höra av dig om du vill få mer information om hur länge vi sparar dina personuppgifter.

Så här skyddar vi insamlade uppgifter
Vi upprätthåller tillämpliga organisatoriska och tekniska åtgärder till skydd för dina uppgifter mot oavsiktligt, otillåtet eller obehörigt förstörande, förlust, ändring, åtkomst, utlämnande eller användning. Vi har särskilt infört följande säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifters konfidentialitet, integritet och tillgänglighet, inbegripet men inte begränsat till:

 

 • Kryptering och anonymisering om möjligt/nödvändigt;
 • Förfaranden och processer för Pharmivas personals säkra åtkomst till personuppgifter;
 • Utbildning för att säkerställa kännedom om de säkerhetskrav som gäller all personal;
 • Val av lämpliga personuppgiftsbiträden, och i förekommande fall underordnade personuppgiftsbiträden, som kan uppvisa efterlevnad av tillämpliga lagar om dataskydd och integritet;
 • Noggrann granskning av underordnade personuppgiftsbiträden, processer och förfaranden samt uppdatering av förfaranden eller omförhandling av villkor/instruktioner till underordnade personuppgiftsbiträden vid behov.
 

Vilka vi lämnar ut dina personuppgifter till
Vi delar inte dina personuppgifter med någon tredje part och vi säljer aldrig dina personuppgifter. Tillgången till dina personuppgifter inom Pharmiva begränsas till de anställda, uppdragstagare och ombud på Pharmiva som behöver åtkomst till uppgifterna för att kunna utföra sitt uppdrag. Dessa är underkastade stränga krav på konfidentialitet enligt avtal, och kan bli föremål för disciplinära åtgärder eller avsked om de underlåter att efterleva dessa krav.

Internationell överföring av dina personuppgifter
Pharmiva strävar alltid efter att behandla alla dina personuppgifter inom EU/EES-området. Om dina personuppgifter skulle komma att behandlas utanför EU/EES-området av en tjänsteleverantör säkerställer vi att det finns skyddsåtgärder, exempelvis ett dataöverföringsavtal som inkluderar EU-kommissionens standardklausuler, på plats så att mottagarna behandlar uppgifterna på samma säkra sätt som vi gör.

Dina rättigheter
Om dina personuppgifter behandlas av Pharmiva har du ett antal rättigheter enligt Dataskyddsförordningen som du kan utöva genom att ställa en förfrågan till Pharmiva. Dina rättigheter som registrerad gör det möjligt att begära följande:

 

 • Utdrag med dina personuppgifter som Pharmiva behandlar.
 • Rättelse av dina personuppgifter om felaktiga.
 • Radering av dina personuppgifter (denna rätt kallas även rätten att bli bortglömd).
 • Begränsning av behandling av dina personuppgifter.
 • Överflyttning av dina personuppgifter till annan part (rätten till portabilitet).
 • Vårt upphörande med behandling av dina personuppgifter (rätt att göra invändningar).
 • Att inte utsättas för automatiserat individuellt beslutsfattande.
 • Att inte få direktmarknadsföring.
 

Du har rätt att lämna in klagomål till den nationella tillsynsmyndigheten i ditt land, men vi ber att du i första hand kontaktar oss med dina invändningar. 

En förfrågan om att nyttja dina rättigheter som registrerad eller frågor i anslutning till detta ska ställas till Pharmiva i ett e-mailmeddelande till privacy@pharmiva.com. Vi besvarar din förfrågan så snart vi kan och meddelar dig om vilka åtgärder vi vidtagit.

Ändringar i denna informationsskrift
Alla ändringar i denna informationsskrift träder i kraft när de har publicerats på vår webbplats. När vi ändrar informationsskriften avsevärt meddelar vi dig genom ett tydligt meddelande på vår webbplats.

Så här kontaktar du oss
Om du har vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter, eller använda någon av dina rättigheter, kan du kontakta oss på privacy@pharmiva.com. Vi kommer att svara så snabbt vi kan.

2. Information om cookieanvändning
När du använder webbplatsen www.pharmiva.com registrerar vi information om din användning. Denna information omfattar vilka sidor du besöker och hur du beter dig på webbplatsen. För information om vår användning av cookies, se vår information om cookies. Informationen beskriver användningen av cookies och annan teknik på Pharmivas webbplats.

3. Ansvarsfrihet
Pharmiva eftersträvar alltid att hålla informationen (t.ex. texter, fotografier, grafik och annan information) på webbplatsen korrekt och uppdaterad. Informationen tillhandahålls ”som den är”. Vi frånsäger oss ansvar avseende fullständighet eller tillgänglighet vad gäller webbplatsen eller informationen oavsett syfte och i den mån det är tillåtet enligt lag.

4. Upphovsrätt
Den här webbplatsen och dess innehåll, t.ex. bilder, texter m.m., som visas här är upphovsrättsskyddade och tillhör Pharmiva eller dess leverantörer med ensamrätt.

Det är förbjudet att återge, publicera på nytt, översätta eller på annat sätt distribuera delar av webbplatsen eller dess innehåll utan Pharmivas skriftliga tillstånd.  Det är tillåtet att göra en kopia eller ladda ner material för privat bruk.