Kommuniké från årsstämma i Pharmiva AB

Årsstämma i Pharmiva AB (publ), org nr 559007-0958, har hållits i Lund den 11 maj 2022. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Ansvarsfrihet, disposition av bolagets förlust

Stämman beslutade att till förfogande stående vinstmedel om 19 779 644 kr överförs i ny räkning, att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 samt att ingen utdelning lämnas.

Arvode till styrelse och revisorn

Stämman beslutade att styrelseledamöterna ersätts med vardera 100 000 kronor till ledamöterna, och 200 000 kronor till styrelsens ordförande. Reskostnader ersätts enligt bolagets gällande regler. Därutöver beslöts att revisorn ersätts enligt godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelseordförande samt revisorer

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av styrelseledamöterna Malte Zaunders, David Sagna, Ingrid Atteryd Heiman, Karin Bryder, Ulf Blom, Kristina Ingvar och Jenny Rydhström som ordinarie ledamöter, samt om omval av Malte Zaunders som styrelsens ordförande. Stämman omvalde även Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för bolaget, varvid det noterades att PWC meddelat att Lisa Albertsson kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier mm

Stämman beslutade bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning som (efter konvertering/teckning) innebär en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2022.

Nyemission av teckningsoptioner för nyckelpersoner

Stämman beslutade om emission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av högst 375 000 teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram för bolagets tillträdande verkställande direktör och dess nuvarande och framtida ledande befattningshavare.

Protokoll från stämman mm

Protokoll från stämman kommer att publiceras på bolagets hemsida, https://pharmiva.com/investerare/#arsstamma, senast under vecka 20.

Pharmiva AB (publ)

Styrelsen

Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på email
Email
Genom att klicka ’Godkänn cookies’ samtycker du till vårt användande av kak-filer (’cookies’). Läs mer