Pharmiva publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2021

Pharmiva tecknade sitt första marknadsavtal med Apoteket AB inför lanseringen av produkten Vernivia. Användarstudien av Vernivia är nu fullrekryterad och kommer ge värdefull information för stundande lansering. Pharmiva ligger före sin tidsplan för lansering på den svenska marknaden. Q2-rapporten i sin helhet bifogas i pdf-dokument.

ANDRA KVARTALET (APRIL-JUNI 2021)
· Nettoomsättningen uppgick till 0 MSEK (0)
· Kostnaderna uppgick till 5,1 MSEK (3,0)
· Resultatet före och efter skatt uppgick till -4,5 MSEK (-2,9)
· Resultat per aktie uppgick till -0,63 kr (-0,86)
 
FÖRSTA HALVÅRET (JANUARI-JUNI 2021)
· Nettoomsättningen uppgick till 0 MSEK (0)
· Kostnaderna uppgick till 11,6 MSEK (6,7)
· Resultatet före och efter skatt uppgick till -10,3 MSEK (-6,3)
· Resultat per aktie uppgick till -1,70 kr (-1,96)
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET
· Valberedningen i Pharmiva meddelade att man föreslår inval av Jenny Rydhström som styrelseledamot vid årsstämman den 20 maj 2021. Samtidigt föreslås samtliga nuvarande styrelsemedlemmar för omval. Jenny Rydhström har grundat och driver det framgångsrika e-handelsbolaget Gents.
· Pharmiva meddelade att de första patienterna påbörjat sin behandling i bolagets användarstudie av Vernivia.. Syftet med studien är att samla in information kring användarupplevelsen inför lansering av Vernivia®. Användarstudien involverar nu sju klinker och rekryteringen av patienter håller högt tempo.
· Pharmiva meddelade att resultaten från den kliniska studien som pågår i Skottland av Vernivia kommer att försenas ett kvartal på grund den lockdown som rått i landet. Enligt den uppdaterade tidsplanen förväntas resultat från studien presenteras under första kvartalet 2022. Förändringen påverkar inte lanseringen av Vernivia som är planerad till inledningen av 2022. 
· Vid årsstämman i Pharmiva AB (publ) fattades samtliga beslut med erforderlig majoritet. Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen och det beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. Vid stämman beslutades även styrelsearvoden i enlighet med valberedningens förslag. Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att omvälja styrelse och ordförande samt att välja Jenny Rydhström som ny styrelseledamot.
· Pharmiva AB (publ) lämnade uppdatering om bolagets två pågående kliniska studier av Vernivia. Användarstudien, som pågår i Sverige, hade rekryterat 51 av totalt 75 planerade patienter. I Skottland hade landets lockdown hävts och den kliniska studien PIVA01 som pågår där rekryterade patienter enligt den plan som tidigare kommunicerats.  
· Pharmiva AB (publ) meddelade att bolaget erhållit besked från det amerikanska patentverket (USPTO) om ett kommande godkännande (Notice of Allowance) gällande patentfamiljen FOAM II. Beskedet innebär ett brett patentskydd för bolagets behandlingar, vilket är viktigt för produktlanseringar i USA.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT
· Pharmiva AB (publ) meddelade att bolaget tecknat ett samarbetsavtal med Apoteket inför den kommande lanseringen av Vernivia – den första antibiotikafria behandlingen av bakteriell vaginos som både botar infektionen och lindrar symtomen. Med cirka 1 000 fysiska handelsplatser och en välutvecklad e-handelsplattform är Apoteket en av Sveriges största apotekskedjor.
· Pharmiva AB (publ) meddelade att samtliga 75 patienter har rekryterats till bolagets användarstudie av Vernivia. Resultaten förväntas redan under tredje kvartalet 2021 och kommer att ge en god bild av hur produkten upplevs av enskilda patienter, vilket är av stort värde under kommersialiseringsfasen. Patientrekryteringen till den kliniska studie som samtidigt utförs i Skottland (PIVA01) påverkas fortfarande av covid-19-pandemin. Detta kan komma att försena resultaten, men påverkar inte tidplanen för lanseringen som initialt kommer ske via Apoteket AB:s e-handelsplattform.

KSEKQ2Q2HalvårHalvårHelårHelår
RESULTAT I KORTHET202120202021202020202019*
Nettoomsättning000000
Aktiverat arbete6541051 3184671 0353 081
Övriga rörelseintäkter0041244
Rörelsens kostnader-5 146-2 967-11 593-6 698-15 017-12 810
Rörelseresultat-4 492 -2 862-10 275-6 231-19 958-9 725
Periodens resultat-4 492-2 862-10 275-6 258-14 006-9 798

*28 december 2020 gjordes en aktiesplit på 3:1. Resultat per aktie är justerat för denna aktiesplit. Omräkning av jämförelsetalen för 2019 har gjorts då Årsredovisning 2019 hänför sig till endast 8 månader beroende på justering från brutet räkenskapsår.
 
 VD HAR ORDET

När vi summerar årets andra kvartal kan vi konstatera att vi nu har ett första avtal med en apotekskedja på plats, att användarstudien blivit fullrekryterad, att vi stärkt vår patentportfölj ytterligare, att vi slutfört den första storskaliga produktionen av Vernivia och att teamet blivit ytterligare förstärkt med kompetenser inom produktutveckling och kvalitetsarbete. Kort sagt: vi håller tempot uppe för att så snabbt som möjligt kunna ge kvinnor tillgång till den första ändamålsenliga behandlingen mot bakteriell vaginos.
 
Avtalet med Apoteket AB för försäljning av Vernivia via deras välutvecklade e-handelsplattform är det första steget i lanseringen av Vernivia och innebär att vi ligger före vår egen tidsplan för lansering på den svenska marknaden. Avtalet är också en kvalitetsstämpel både för Pharmiva och Vernivia– som en av Sveriges största apotekskedjor har Apoteket AB högt ställda krav på de produkter de tar in i sitt sortiment. 
 
Att behovet av en ny behandling mot bakteriell vaginos är stort vet vi. Infektionen drabbar årligen en tredjedel av alla kvinnor i åldern 14-49 år. De som idag får bakteriell vaginos tvingas välja mellan att enbart lindra symtomen med de besvärande och illaluktande flytningarna, eller att behandlas med antibiotika eller antiseptika som visserligen läker ut infektionen, men ger en långsam symtomlindring och medför risk för biverkningar och besvärande efterföljande svampinfektioner. Med vår CE-certifierade medicintekniska produkt Vernivia kommer kvinnor för första gången få tillgång till en antibiotikafri behandling, utan att riskera att få biverkningar som t ex svampinfektioner och som både lindrar symtomen snabbt och läker ut infektionen.
 
Inför lanseringen har vi under årets andra kvartal genomfört en användarstudie på sju klinker i Sverige och 75 kvinnor med konstaterad bakteriell vaginos har behandlats
 
med Vernivia. Resultaten från studien kommer att analyseras och presenteras under början av hösten, men vi kan redan nu konstatera att den snabba rekryteringstakten i studien visar på ett stort intresse för vår behandling både från patienter och professionen. Vi ser fram emot att ta del av de 75 kvinnornas erfarenheter av att behandlas med Vernivia. Slutsatserna och insikterna från användarstudien kommer ge oss viktig information inför kommande lansering.
 
Vår kliniska studie som pågår parallellt i Skottland, och som syftar till att ge oss fördjupad kunskap om effekten av Vernivia när den ges i sju doser, är tyvärr fortsatt påverkad av covid 19-pandemin. Öppningen av samhället i Skottland har gått långsammare än förväntat och effekten av nedstängnigen på rekryteringen till vår studie kan leda till ytterligare förseningar. Detta påverkar inte på något vis lanseringen av Vernivia, som redan är CE-certifierad, utan vi kan med tillförsikt vänta in att förutsättningarna att slutföra studien förbättras.
 
En viktig del i vårt arbete med att säkra en lyckad lansering av Vernivia har varit uppskalning av vår produktion. Detta har resulterat i att vi har produkter redo för försäljning och vår produktionskedja kommer med kvalitet fortsätta att kunna leverera i efterfrågat tempo. För att säkra en fortsatt positiv utveckling för vår produktion har vi nyligen stärkt teamet med ytterligare kompetenser inom både kvalitet och produktutveckling.
 
I början av sommaren fick vi ett positivt förhandsbesked från det amerikanska patentverket (USPTO) om ett kommande godkännande (Notice of Allowance) gällande patentfamiljen FOAM II. Beskedet innebär ett brett patentskydd för bolagets behandlingar, vilket är viktigt för kommande produktlanseringar i USA. I Europa är ansökningarna för de båda patentfamiljerna FOAM I och FOAM II fortsatt under behandling.
 
På Pharmiva vet vi att vi inom kort kommer att kunna erbjuda kvinnor världen över en revolutionerande behandling mot bakteriell vaginos. Nästa steg är att se till att alla berörda kvinnor får kännedom om att behandlingen finns. För att säkra att rätt målgrupp nås av informationen och förstår behandlingens fördelar genomför vi nu ett gediget varumärkesarbete. Allt för att säkra en så effektiv och framgångsrik lansering som möjligt.
 
Vi ser nu fram emot en höst där resultatet av många års hårt arbete äntligen är på väg till de som verkligen behöver det – patienterna.

Lund, augusti 2021
Christina Östberg Lloyd, verkställande direktör

Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på email
Email
Genom att klicka ’Godkänn cookies’ samtycker du till vårt användande av kak-filer (’cookies’). Läs mer