PHARMIVA PUBLICERAR KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2021

Styrelsen i Pharmiva AB (publ), org nr 559007-0958, kallar härmed till årsstämma torsdagen den 20 maj 2021.

På grund av det fortsatt osäkra läget med pågående smittspridning av det virus som orsakar Covid-19, har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom poströstning innan stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs på bolagets hemsida den 20 maj 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställd.

Anmälan/rätt att delta på stämman

Aktieägare som vill delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 11 maj 2021, dels avge sin poströst enligt instruktionerna nedan senast onsdagen den 19 maj 2021.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 11 maj 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast fredagen den 14 maj kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Aktieägarna får endast utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand genom poströstning. För förhandsröstning ska aktieägarna använda ett digitalt formulär som kommer att finnas tillgängligt via bolagets hemsida, https://pharmiva.com/investerare/#arsstamma. Formuläret måste fyllas i och skickas in senast onsdagen den 19 maj 2021. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman utan det inskickade röstningsformuläret gäller som anmälan.

Om aktieägaren låter ett ombud förhandsrösta för dess räkning ska fullmakt bifogas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret. Fullmaktsformulär för aktieägare som vill förhandsrösta genom ombud finns tillgängligt på bolagets hemsida, https://pharmiva.com/investerare/#arsstamma.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringspersoner
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av förslaget till dagordning
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 7. Beslut om:
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning
  2. dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
 9. Val av styrelse och revisorer
 10. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
 11. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen
 12. Stämmans avslutande

_____________________

Styrelsens förslag till beslut vid årsstämma i Pharmiva AB (publ) 2021-05-20

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Valberedningen, som inför årsstämman bestått av Åke Lindal, David Sagna och John Moll samt styrelseordföranden Malte Zaunders, föreslår att styrelsens Malte Zaunders ska vara ordförande vid stämman, eller om han inte kan delta vid stämman, annan person som styrelsen anvisar.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Styrelsen föreslår att stämman godkänner den röstlängd som har upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna röster, kontrollerade av justeringsmannen/justeringsmännen.

§ 3 Val av en eller två justeringspersoner

Styrelsen föreslår att en justeringsperson utses och att Åke Lindal utses till justeringsperson, eller om han inte kan delta vid stämman, annan person som styrelsen anvisar. Justeringspersons uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

§ 7 b Dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor) enligt följande,

Ansamlad förlust – 32 541 259

Överkursfond 57 481 148

Årets förlust – 14 006 311

disponeras så att i ny räkning överföres 10 933 578, och att ingen utdelning lämnas.

§ 8 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

Valberedningen föreslår att styrelsen ersätts med vardera 100 000 kronor till ledamöterna, och 200 000 kronor till styrelsens ordförande. Reskostnader ersätts enligt bolagets gällande regler. Därutöver föreslås att revisorn ersätts enligt godkänd räkning.

§ 9 Val av styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ledamöter, samt att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Malte Zaunders, David Sagna, Ingrid Atteryd Heiman, Karin Bryder, Ulf Blom och Kristina Ingvar samt nyval av Jenny Rydhström, alla som ordinarie ledamöter. Vidare föreslås omval av Malte Zaunders som styrelsens ordförande.

Jenny Rydhström har en bakgrund som skattejurist på bland annat KPMG och EY. År 2003 grundade hon e‑handelsbolaget Gents (som driver en e-handelssajt för skönhetsprodukter för män under samma namn), ett bolag som under hennes ledning vuxit till en årlig omsättning som överstiger 100 miljoner kronor och som etablerats internationellt. Jenny har arbetat såväl strategiskt som hands-on med de flesta frågor som uppkommer inom ramen för e-handel, geografisk expansion online och digital marknadsföring. Ytterligare information om Jenny Rydhström finns i en bilaga till valberedningens motiverade yttrande, och mer information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på bolagets webbplats.

Valberedningen föreslår även att stämman omväljer Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, varvid det noteras att PWC har meddelat att auktoriserade revisorn Lisa Albertsson kommer att vara huvudansvarig revisor.

§ 10 Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier som innebär en ökning av aktiekapitalet om högst tio (10) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2021, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen ska även ha rätt att beslut huruvida betalning för nya aktier ska ske kontant eller genom apport eller kvittning.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, avser styrelsen bestämma emissionskursen vid emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, ska ha rätt att vidta de justeringar som kan behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Beslutet är giltigt om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

§ 11 Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagets bolagsordning genom att införa en ny punkt som tillåter styrelsen att samla in fullmakter i enlighet med den ordning som föreskrivs i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen, samt vidare tillåter styrelsen att besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman, i enlighet med nedanstående. Den nya punkten föreslås införas som en ny § 9, med därpå följande omnumrering av följande punkter.

§ 9 Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

Beslutet är giltigt om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Styrelsen föreslår att styrelsen, eller den styrelsen utser därtill, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 7 141 972 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Handlingar till stämman

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2020, styrelsens fullständiga förslag och övriga handlingar inför bolagsstämman, inklusive fullmaktsformulär, hålls tillgängliga hos bolaget på adress Sankt Lars väg 45B, 222 70 Lund och på bolagets webbplats, https://pharmiva.com/investerare/#arsstamma, senast tre veckor före bolagsstämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. 

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare erinras om rätten att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget under adress Sankt Lars väg 45B, 222 70 Lund eller via e-post på adress ir@pharmiva.com senast måndagen den 10 maj 2021. Upplysningarna lämnas av bolaget genom att de hålls tillgängliga på bolagets webbplats https://pharmiva.com/investerare/#arsstamma och på dess huvudkontor på i Lund senast lördagen den 15 maj 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Lund i april 2021

Pharmiva AB (publ)

Styrelsen

Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på email
Email
Genom att klicka ’Godkänn cookies’ samtycker du till vårt användande av kak-filer (’cookies’). Läs mer